Сфера обслуживания

                               Эл. почта для информации abcjums@abcjums.lv
Код Название Ед. Фото
11004 Faktūra-rēķins, A5D 100 листов
11005 Faktūra-rēķins, A5V 100 листов 11005_4750719110052vaks 11005_4750719110052ieksl
11006 Faktūra-rēķins paškopējošs, A5V 100 листов 11006_4750719110069vaks 11006_4750719110069ieksl
11008 EKA kases žurnāls A4, 9 mēneši шт.
11010 EKA kases žurnāls spirālē A4, 9 mēneši шт.
11015 EKA kases žurnāls A4, 12 mēneši шт.
11034 EKA kases žurnāls A4, 12 mēneši, 32 cm шт.
11035 EKA kases žurnāls A4, 9 mēneši, 32 cm шт.
11036 EKA kases žurnāls A4, 6 mēneši, 32 cm шт.
11021 Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls A4Ž, 48 lapas шт. 11021_4750719110212vaks11021
11022 Taksometra skaitītāja žurnāls A4Ž, 48 lapas шт. 1102211022
11024 Faktūrrēķinu reģistrācijas žurnāls, A5, 48 lapas шт. 11024_4750719110243vaks11024_4750719110243ieksl
11030 Rīkojumu par atvaļinājumiem reģistrācijas žurnāls, A4Ž,
48 lapas
шт. 11030
11031 EKA kases žurnāls A4, 6 mēneši шт. 1103111031
12004 Kvīts EKA čekam vertikāls, A6V 100 листов 12004_4750719120044vaks 12004_4750719120044ieksl
12017 Kvīts EKA čekam horizontāls, A6V 100 листов 1201712017
12005 Akts EKA čekam A4V 10 листов 12005
12007 Kvīts ar numerāciju, 2eks., A6, 50 kompl. блок 12007
12009 Čeks Nr, A6 100 листов 12009_4750719120099vaks 12009_4750719120099ieksl
12010 Akcizēto preču pavaddokumentu uzskaites žurnāls, A4Ž 48lp шт. 12010_4750719120105vaks 12010_4750719120105ieksl
12011 Kvīts Nr, A6 100 листов
12013 Kvīts paškopējoša, 2eks., A6, 50 kompl. блок
12014 Čeks Nr. ar numerāciju, 2eks., A7, 50 kompl. блок SAMSUNG
16007 Preču norēķins A4D 100 листов
19010 Norēķinu ar piegād. par prec. un PVN uzsk…., A4Z, 48 lp шт. 19010_4750719190108vaks 19010_4750719190108ieksl
21002 Saņemto (izrakstīto) preču pavadzīmju-rēķinu reģistrācijas žurnāls, A4Z, 48 lapas шт. 21002_4750719210028ieksl
21005 Izlietoto veidl. Preču pavadzīme-rēķins reģistr. Žurn., A4Z, 48 lapas шт. 21005_4750719210059ieksl
21006 Darījumu apliecinošās kvītis 1/4A4(paškopējošas), 25 kompl шт. 21008_4750719210080vaks
21007 Preču reģistrācijas žurnāls, A4Z, 25 lapas шт. 21007_4750719210073vaks
21008 Darījumu apliecinošās kvītis A6(paškopējošas), 25 kompl шт. 21006_4750719210066vaks
21009 Nodokļa kvīts pašk. (budž.), A6VN ar numer, 2 eks., 50 kompl шт. 21009_4750719210097vakss
21010 Rēķins Nr., paškopējošs, 2eks. 1/3A4V 100 листов 21010_4750719210103
21011 Izziņa-personīgā īpaš (mantas) pārdoš apliec,1.piel, A5V 10 листов 21011_4750719210110
21012 Preču apmaksas kartīte, A4DK 10 листов 21012
21016 Kalkulācijas kartīte, A4D 10 листов 21016_4750719210165
21018 Darījumu apliecinošās kvītis A7(paškopējošas), 25 kompl шт. 21018_4750719210189vaks 21018_4750719210189ieksl
21019 Darījumu apliecinošās kvītis A5(paškopējošas), 25 kompl шт. 21019_4750719210196vaks 21019_4750719210196ieksl
21021 Rēķins ……, 1/3 A4V 100 листов 21021_4750719210219
21023 No juridiskām (fiziskām) personām iepirkto melno un krāsaino met.atgr.un lūžņu uzsk.žurn.,A4Ž шт. 21023_4750719210233vaks21023_4750719210233ieksl
21024 No fiziskām personām iepirkto saimn.darb.rad.melno un krās… akts,3.piel.,A4V 10 листов 21024
21025 No fiziskām personām iepirkto sadzīves izcelsmes melno un krās…. Akts,4.piel.,A4V 10 листов 21025
21026 Pārskats par 20__.g. ,A4V 10 листов 21026
21029 Preču dokumentu reģistrācijas žurnāls, A4Z, 48 lapas шт.
21030 Maiņas žurnāls, A4, 48 lapas шт. 21030 21030
21031 Preču reģistrācijas  žurnāls vairumtirdzniecībai, A4Z, 48 lapas шт. 21031 21031
23002 Gatavo izstrādājumu izsniegšanas dienas lapa bez Nr, A4V 100 листов 23002_4750719230026
23001 Gatavo izstrādājumu izsn. dienas lapa 3eks., 25k., A4N 25 komplekti 23001_4750719230019
23003 Preču-naudas pārskats Nr., A4D 10 листов 23003_4750719230033
23004 Izsniegto veidlapu Preču pavadzīmje-rēķins reģistrācijas žurnāls, A4Ž, 48 lapas шт. 23004_4750719230040vaks 23004_4750719230040ieksl
23005 Preču realizācijas atskaite Nr., A4D 10 листов 23005
23006 Darba piederumu dezinfekcijas uzskaites žurnāls, A4V, 48 lapas шт. 2300623006
23007 Sterilizatora tehniskās apkopes žurnāls , A5Ž, 48 lapas шт. 23007 23007