Бухгалтерский баланс

Эл. почта для информации abcjums@abcjums.lv
Код Название Ед. Фото
11105 Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija A3D+A3D шт. 11105
11106 Ilgtermiņa ieguldījumu kustības rezerve, A4V 10 листов 11106
11108 Peļņas vai zaudējuma aprēķins, 80 g, A4V 10 листов 11108
11109 Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija, skanējama шт. 11109_4750719111097
11110 PVN deklar. par kokmat. piegād…,(1. piel.), A4V 10 листов 11110
11111 Kokmateriālu piegādes (realizācijas) uzskaites reģistrs, A4V 10 листов
11112 Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzskaites reģistrs, A4V 10 листов
11113 Bilance, A4D, 6 lapas, 80 g BILA-A-01 комплекты 11113_4750719111134
11120 Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats, A4V 10 листов
11121J Pašu kaputāla izmaiņu pārskats, PKIP-A-01, 3 loksnes, A4 комплекты
11121J-1 Pašu kaputāla izmaiņu pārskats, PKIP-A-01, 3 loksnes, A4 (1. kopija) комплекты
11121J-1-1 Pašu kaputāla izmaiņu pārskats, PKIP-A-01, 3 loksnes, A4 (1. kopija) (1. kopija) комплекты
11122 Pārskats par naudas plūsmu periodā, sak pēc tieš met, A4D 10 листов
11123 Pielik uzņ ienāk nod dekl par lik Par uzņ ien nod…, A4D 10 листов 11123
11124J Naudas plūsm pārsk (pēc tiešās met), NPPT-A-01, 2 loksn, A4 комплекты
11125J Naudas plūsmas pārskats (pēc netie met), NPPN-A-01, 3 loksn, A4 комплекты
11126 Pārsk par naudas plūsmu period, sakārt pēc netieš met, A4D 10 листов
11127 Paskaidrojums par atsevišķiem bilances posteņiem, A4D 10 листов 11127
11128 Pamatlīdz noliet un nemat ieguld vērt nora.., Pamatlīdzekļu grupēj pēc kateg noliet apr. 4.piel A4D 10 листов 11128_4750719111288
11129 Ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerve, A5V 10 листов
11132 Paskaidr pie peļņas vai zaud aprēķ uz 20__.01.01., A4V 10 листов 11132
11133 Paskaidrojums pie bilances uz 20__. gada 01.01., A4D 10 листов 11133
11134 Vadības ziņojums pie 20__. gada pārskata, A4D 10 листов 11134
11136 Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darīj., A4V 10 листов 11136
11142 Uzkrājumi un rezerves, par kurām…. 1.pielik., A5V 10 листов
11143 Darījumi ar saistīt uzņēm. (personām) par ……gadu 2.piel. A4D 10 листов 11143
11150 PVN deklarācija (ES, ikmēneša), PVN, A4D 10 листов 11150
11151 Pārskats par priekšnodokļa summām…,Priekšnodoklis iekšzemē iegādātajām.. PVN1, A4D 10 листов 11151_4750719111516
11153 PVN deklarācija par taksācijas gadu, A5V 10 листов 11153_4750719111530
11154 Pārskats par piegādēm EK teritorijā… A4D, PVN2 10 листов 11154_4750719111547
11155 Labojumu pārskats par piegādēm EK teritorijā… A4V, PVN3 10 листов 11155_4750719111554
11157 Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu, A4V 10 листов 11157
11158 Piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtība sadalījumā pa brīvostām …. PVN5, A5V 10 листов 11158
11159 Pārskats par pavadzīmju numuru izlietojum, PNR-01, 80g A4V 10 листов 11159
11161 D5 Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija…., A5V 10 листов 11161_4750719111615
11162 D6 Nodokļa aprēķins ienākumiem, kuriem piemēro…., A5V (1. kopija) 10 листов 11162_4750719111622
11163 Pārskats par pavadzīmju numuru izlietojum, turpinājums, PNR-A-01, A4D 10 листов
11165 Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc periodu izmaksu metodes), PZAP-B-1, 80, A4D комплекты
11166 Sabiedrības gada pārskats, GP-01, 80, A4D 10 листов
11167 Sabiedrības gada pārskats, GP-A-01, 80, A4D 10 листов
11168 Dokumenta atvasinājuma pareizības apl, GPDAPA-01, 80, A4D 10 листов
11169 Saraksts, GPKS-01, 80, A4D 10 листов
11170 Pielikums, GPP-01, 80, A4D 10 листов
11171 Turpinājums (pielikums) GPP-A01, 80, A4D 10 листов
11172 Personālsabiedrības personiski atbildīgo biedru un komandītu saraksts, GPPS-01, 80, A4D (1. kopija) 10 листов
11173 Vadības ziņojums, GPVZ-01, 80, A4D 10 листов
11174 Turpinājums (vadības ziņojums), GPVZ-A-01, 80, A4D 10 листов
11175 Pārskats par jauno ražošanas tehnoloģisko iekārtu nol. UIND3-01, 80, A4D 10 листов
11176 Bilance, A3D 10 листов 11176_4750719111769
11177 Kokmateriālu piegādātāju (saņēmēju) un pakalpojumu sniedzēju (saņēmēju) saraksts, A4D 10 листов 11177
11178 Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti ES..II., PVN1, A4D 10 листов 11178_4750719111783
11179 Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem..III., PVN1, A4D 10 листов 11179_4750719111790
11180 Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija.., A4V 10 листов 11180_4750719111806
11181 Deklarācija par ienākumu no kapitāla, A4V, 10 loksnes 10 листов 11181_4750719111813
11182 D7 Gada kapitāla pieaugums, A4V, 10 loksnes 10 листов 11182_4750719111820
11183 D8 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins, piemērojot vidējo svērto.., A4V, 10 loksnes 10 листов 11183_4750719111837
11184 D1prim1, Taksāc. gadā gūtie ienāk. kuriem piemērota samazināta likme A4V 10 листов 11184_4750719111844
11185 D2prim1, Fizisko personu (jūrnieku), kas ir nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos… A4V 10 листов 11185_4750719111851
11186 Informācija par pārskata gadā nepabeigtajiem darījumiem, A4V 10 листов 11186
11187 Gada kapitāla pieauguma ienakuma precizēšanas deklarācija, A4V (1. kopija) 10 листов 11187
11188 D3* Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja kārto grāmatvedību divkāršajā ierakstu sistēmā A3D 10 листов
11189 Preču piegādātāju saraksts, A4D 10 листов 11189
11190 Taksācijas periodā eksportēto preču piegādātāju saraksts, A4D 10 листов 11190
11192 Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu taksācijas gadā, B sadaļa, A4D (1. kopija) 10 листов 11192
21013 Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāls …, A4Ž, 48 lapas шт. 21013_4750719210134vaks21013_4750719210134ieksl